Proces
I nedenstående link kan I finde yderligere oplysninger vedr. arkitektrådgivning - ARKITEKT - TRØJBORG
•  LÆS MERE HER  •


​Idémødet
Det hele starter ved idemødet - det er her alle de gode ideer bliver vendt og drejet, så man kan begynde at visualisere boligdrømmene. Ved idemødet får du drøftet dine ønsker og behov og jeg vurderer potentialet og de arkitektoniske muligheder i din bolig. Til idemødet er der afsat 2 timer til sparring og grove skitsetegninger, hvor der arbejdes hen imod at ramme bygherres ønsker.
Skitsefasen
Her skabes hovedidéen / grundstenen til huset gennem skitsering, digital optegning og Virtual Reality

Myndighedsfasen 
Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af den godkendte skitsefase i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for en myndighedsansøgning.
Hovedprojekt
Jeg udarbejder nødvendige detailtegninger som giver overblik over projektet. Tegningerne er afpasset efter opgavens karakter og danner senere grundlag for indhentning af tilbud fra entreprenører.
Udbuds- og kontraktfasen:
Jeg sender projektet i udbud, hvorefter de indkomne tilbud vurderes og den egnede entreprenør findes.
Disse faser strækker sig typisk over 2 - 3 måneder. 
Byggefasen:
I byggefasen kan jeg efter aftale udpeges som byggeleder og/eller fagtilsynsførende, mens byggeriet står på.
Idemøde:
Idémøde:
Ved idemødet får du drøftet dine ønsker og behov og jeg vurderer potentialet og de arkitektoniske muligheder i din bolig. Inden idemødet bør du som bygherre identificere dine behov og definere din økonomiske ramme for byggeprojektet. Det er meget vigtigt, at vi sammen drøfter og afstemmer om ønskerne er realistiske i forhold til økonomi, krav og tidsplan, eller om der skal justeres på ønsker, krav og behov. I forhold til økonomi er det vigtigt altid at afsætte en lille reserve (omkring 15 %) til uforudseelige omkostninger, da næsten alle byggeprojekter kan risikere en forøgelse af omkostninger pga. forhold som er umulige at forudse eller forhold som opstår under byggeriet.

•  Inden mødet indhenter jeg, hvis relevant, foreløbige oplysninger fra BBR, OIS, og evt. gældende planer.
•  Jeg gennemgår mundtligt rådgivnings- og udførelsesprocessen således, at forbrugeren forstår min og de øvrige aktørers rolle.
•  Bygherre præsenterer sine behov, krav og ideer, hvorefter vi drøfter mulighederne og evt. alternative løsninger.
•  Jeg vurderer uforpligtende konstruktioner og de funktionelle muligheder i boligen, haveanlægget eller på grunden. 
•  Indledende forventningsafstemning mellem parterne omkring fx proces og økonomi baseret på eksempelvis kvadratmeter, kvalitetsniveau, tid, entrepriseform m.m. Det drøftes hvor stort et reservebeløb der skal afsættes til uforudsete udgifter i budgettet.
•  Foreløbig vurdering af om en løsning forudsætter dispensation fra myndighedernes krav.
• Efter idémødet sender jeg et kort online resumé af mødet samt et udkast til aftale/tilbud på den eller de næste faser.
Skitsefasen
Skitseprojektfasen:
I skitsefasen udarbejder Jeg et løsningsforslag på baggrund af ideerne under idemødet. Skitseforslaget giver en god fornemmelse af projektet - både i udseende og omfang og er arkitektens indledende forslag til byggeprojektet. Der kan ikke opnås byggetilladelse eller bygges efter skitseforslaget, men det kan danne et grundlag for et møde i banken i forhold til økonomien. 

Arkitektens ydelser:
• Skitse af løsningsforslag med den arkitektoniske idé i pdf-format – ikke målfast.
• Supplerende undersøgelse af myndighedskrav.
• Foreløbig økonomisk skøn baseret på arkitektens erfaringer, men uden der er truffet endelige beslutninger om materialevalg og detaljerede løsninger etc.
• Forslag til overordnet tidsplan, inkl. frister for bygherrebeslutninger. Hvis arkitekten vurderer at myndighedsbehandlingen kan forsinke den foreløbige tidsplan, skal arkitekten orientere bygherre herom.
• Stillingtagen til behov for yderligere undersøgelse fra eksterne rådgivere, fx ingeniør, geotekniker og landinspektør eller andre specialrådgivere.
• Rådgivning om hvorvidt en løsning normalt kræver dispensation af myndighederne.
Bygherrens pligter:
• Skriftlig godkendelse af det udarbejdede materiale - inden for den aftalte tidsfrist - som danner grundlag for udarbejdelse af myndighedsprojekt.
• Bygherren indgår aftale med andre relevante rådgivere, medmindre andet er aftalt.
Myndighedsprojekt
Myndighedsfasen:
Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af den godkendte skitsefase i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for en myndighedsansøgning. Myndighedsprojektet indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, planmæssige forhold, konstruktionsvalg, materialevalg mv. Der kan ikke bygges efter myndighedsforslaget.

Arkitektens ydelser
• Indsamling af dokumentation for at byggeriet overholder gældende planer og regler ift. bygningsreglement m.v.
• Nødvendige tegninger i PDF-format til brug for myndighedsbehandling.
• Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning om byggetilladelse på bygherrens vegne.

Bygherrens pligter
• Fuldmagt til arkitekt til ansøgning om byggetilladelse.
• Bygherre ajourfører sit budget for øvrige udgifter.
• Skriftlig godkendelse af det udarbejdede materiale, herunder evt. dispensationsansøgninger inden for den aftalte frist.
• Bygherre indgår aftale med andre relevante rådgivere, medmindre andet er aftalt.
Hovedprojekt
Hovedprojekt:
Der udarbejdes nødvendige detailtegninger som giver overblik over projektet. Tegningerne er afpasset efter opgavens karakter og danner senere grundlag for indhentning af tilbud fra entreprenører. Der udføres ikke arbejdstegninger.

Arkitektens ydelser:
• Materiale- og arbejdsbeskrivelser.
• Hovedtegninger og detailtegninger i PDF-format bestående minimum af:
- Etageplan(er), skala 1:50 eller 1:100
- Facadetegninger, skala 1:100, hvis relevant
- Tværsnitstegning, skala 1:50
• EL-dispositionsplan med placering af afbrydere og kontakter, hvis relevant.
• Ajourføring af det økonomisk skøn.

Bygherrens pligter:
• Bygherren godkender skriftligt det udarbejdede hovedprojekt inden indhentning af tilbud fra entreprenører.
• Bygherren godkender det økonomiske skøn som udgangspunkt for tilbudsindhentning.
• Bygherren indgår aftale med andre relevante rådgivere, medmindre andet er aftalt.
• Bygherren tegner de nødvendige forsikringer fx all-risk forsikring og/eller byggeskadeforsikring.
Udbuds- og kontraktfasen
Udbuds- og kontraktfasen:
Projektet sendes i udbud, hvorefter de indkomne tilbud vurderes og den egnede entreprenør findes. Det er entreprenøren som prissætter udførelsen.
Selvom entreprenørerne afgiver tilbud ud fra de samme tegninger og beskrivelser, så vil der være behov for at gennemgå og sammenligne de indkomne tilbud for at vurdere om de indeholder uklare forbehold eller uoverensstemmelser mellem projektmaterialet og det afgivne tilbud. I mange tilfælde er der også behov for forhandlinger med entreprenørerne og tilpasning af tilbuddet. Der udarbejdes et udkast til entrepriseaftale og hjælper med forhandlingerne i et rimeligt omfang. Der yders alene teknisk rådgivning og ikke juridisk rådgivning i processen.

Arkitektens ydelser:
• Der udarbejders udbudsgrundlag i PDF-format, som entreprenørerne kan afgive tilbud på grundlag af.
• Der foretages, på bygherres vegne, indhentning af tilbud fra 2-3 tilbud fra entreprenører.
• Jeg bistår ved gennemgang og sammenligning af tilbud fra entreprenører.
• Der undersøgers for evt. uoverensstemmelser mellem projektmateriale og indkomne tilbud.
• Der forelægges forslag til valg af entreprenør til bygherre.
• Forhandling og justering af tilbud med udvalgt entreprenør.
• Der udarbejdes et udkast til entrepriseaftale.

Bygherrens pligter:
• Bygherren godkender valget af entreprenører, der skal inviteres til at afgive tilbud.
• Bygherren indgår aftale med valgte entreprenører. Den kontraktretslige gennemgang af de af arkitekten udarbejdede udkast til entrepriseaftale, accepter, udbudsgrundlag mv. påhviler bygherren. Arkitekten yder alene teknisk rådgivning og ikke juridisk rådgivning.
Byggefasen
Byggefasen:
I byggefasen kan jeg efter aftale udpeges som byggeleder og/eller fagtilsynsførende, mens byggeriet står på.
En byggeleder repræsenterer bygherren over for entreprenørerne med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Byggeledelsen er en særydelse og skal aftales mellem parterne.
Fagtilsynet deltager i byggemøder og forestår den kvalitative og kvantitative kontrol på byggepladsen i form af stikprøvevis tilsyn.
Omfanget og antallet af fagtilsyn og byggemøder skal aftales konkret. Antallet af fagtilsyn og møder afhænger af den konkrete aftale, projektets størrelse, art og kompleksitet.

Arkitektens ydelser:
• Fagtilsynet består af stikprøvevis kontrol af det af entreprenøren udførte arbejde. Omfang og antal af fagtilsyn skal aftales konkret og der skal udarbejdes en tilsynsplan.
• Deltagelse i byggemøder og udarbejdelse af byggemødenotat. Antallet af møder og omfanget af møderne skal aftales.
• Fagtilsynet forelægger og indstiller eventuelle ændringsarbejder til bygherrens godkendelse.
• Hvis der indtræder forsinkelse, som ikke skyldes arkitektens forhold, underretter arkitekten bygherre om situationen og redegør for de honorarmæssige konsekvenser af forsinkelsen.
• Deltagelse i afleveringsforretning og mangelgennemgang.

Bygherrens pligter:
• Bygherren godkender eventuelle ændringsarbejder.
• Bygherren betaler entreprenørerne.
• Deltager i relevante møder og afleveringsforretning.